האם רשת משען זכאית לפטור מתשלומי ארנונה?

עד לאחרונה נהנתה רשת משען המפעילה בתי דיור מוגן ובית אבות מפטור מתשלומי ארנונה כללית כ"מוסד מתנדב לשירות הציבור"
פטור זה אשר ניתן  בשנת 1962 פטר מתשלום ארנונה כללית מכוח סמכות שר הפנים לפי סעיף 5(י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה  ל"מוסדות מרכז משען, בתי אבות ומוסדות ילדים" – כלומר, עד לשנת 2007 רשת משען לא שילמה תשלומי ארנונה ובכך נהנתה מיתרון תחרותי על שאר בתי הדיור המוגן .

מי זכאי לפטור זה?

התנאים לקבלת פטור מתשלומי ארנונה הינם:

1. מטרת המוסד היא העלאת רווחת הציבור.

2. המוסד אינו גובה תמורה עבור פעולותיו או שהתמורה שהוא גובה נמוכה באופן משמעותי ממחירי השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד.

3. המוסד אינו פועל למטרות רווח ואינו עוסק ב'פעילות עסקית' או שהיקף 'הפעילות העסקית' הינו שולי ביחס לפעילות הכללית של המוסד. בקביעת פעילות כ'פעילות עסקית' יש להתחשב, בין השאר, במבחנים הבאים:

(א) מוסד שמתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השרותים והמוצרים שהוא מספק ייחשב כמוסד עסקי.

(ב) ככל שהמוסד מספק סחורות ושרותים לגופים עסקיים הנטיה לראות בו גוף עסקי תגבר.

4. מפעילי המוסד ופטרוניו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של תרומתם הישירה.

5. המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית.

6. פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול כגון רווחה, בריאות, חינוך וכו'.

7. המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי, פעילות נמשכת לאורך זמן והקמתו לא נועדה למטרה אד-הוק.

8. (א) התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינה עולה על 50% מהכנסותיו הכוללות של המוסד (דין תמיכה מהסוכנות היהודית כדין תמיכה ממשלתית).

(ב) על אף האמור בס"ק (א), במידה שהתמיכה עולה על 50% ונמוכה מ-75%, רשאי הממונה על המחוז לאשר מוסד זה, עפ"י המלצת הרשות המקומית.

9. המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמך על ידי גוף פוליטי.

10. הנכס שלגביו מבוקש הפטור, משמש את המוסד אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת הציבור. נכס זה אינו משמש לכל פעילות של אדם או גוף אחר.

11. תיערך בדיקה של שימוש המוסד בנכס בצורה פרטנית. לא ינתן פטור גורף לכל נכסי המוסד.

12. המוסד אינו נמנה בין סוגי הנכסים הזכאים לפטור לפי סעיף אחר בפקודה, כגון מוסדות חינוך, בריאות ודת.

13. רשאית הרשות המקומית בבואה להמליץ או שלא להמליץ על מתן הפטור, להתחשב במצבה הכספי, ובהפסד ההכנסה שייגרם כתוצאה ממתן הפטור.

מדוע בוטל הפטור לרשת משען?

בית המשפט קבע כי משען אינה גובה תשלום שהוא נמוך באופן משמעותי ממחירי השוק (50% פחות ממחיר השוק בעוד שרשת משען עצמה טענה כי היא גובה תשלום הנמוך בכ-14-34% ממחירי השוק), כמו גם שרשת משען עוסקת בפעילות עסקית משמעותית – גובה "מחירים הדומים למחירי השוק"; יש לה "תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת"; היא מנהלת "מסעות פירסום עתירי תקציב"; ופועלת ל-"הקמת מיזמים עסקיים נוספים".

כמו כן נקבע כי משען  אינה עומדת בקריטריון מספר 10, לפיו הנכס משמש את המוסד אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת הציבור.

מאחר והוכח כי משען אינה עומדת בקריטריונים מספר 2,3,10 לא נבחנו שאר הקריטריונים.

משמעות ביטול הפטור עבור רשת משען

להערכתינו, רשת משען לא תנזק בצורה משמעותית מביטול הפטור מאחר והיא תוכל להעביר את רוב תשלומי הארנונה לדיירים אשר נהנים ברובם מפטור מתשלומי ארנונה מכח חוק האזרחים הותיקים (מחזיקים בשטח קטן והינם, מטבע הדברים, גימלאים הזכאים להטבות בתשלומי ארנונה)

פסק הדין המלא (בג"צ 4725/07) נמצא כאן:
http://elyon1.court.gov.il/files/07/250/047/m09/07047250.m09.htm

דרג מאמר זה