חוק האזרחים הותיקים

חוק האזרחים הותיקים, תש"ן-1989

פרק א': פרשנות

בחוק זה –

"אזרח ותיק" – תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן – הגיל הקובע);

"השכר הממוצע" – השכר הממוצע, לעובדים ישראליים בלבד, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"תחומי הנחות" —

(1)   אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה;

(2)   תשלומי ארנונה כללית כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג– 1992, המשולמת לפי כל דין (להלן — תשלומי ארנונה);

(3)   דמי נסיעה באוטובוסים וברכבות של התחבורה  הציבורית (להלן — תחבורה ציבורית);

(4)   דמי כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ב–1992, ולמקום מוסדר כהגדרתו בסעיף 42 לחוק העתיקות, תשל"ח–1978 (להלן — דמי כניסה לגנים ולאתרים);

(5)   דמי כניסה לתערוכות, למוזיאונים ולמופעי תרבות  ואמנות (להלן — דמי כניסה למופעים);

(6)  תשלומים בעד תרופות.

"השר" — שר העבודה והרווחה.

פרק ב': תעודת אזרח ותיק והמועצה

  1. משרד העבודה והרווחה יתן תעודת אזרח ותיק לכל תושב ישראל בהגיעו לגיל הקובע.

3. השר, באישור הממשלה, ימנה יועץ לענייני האזרחים הותיקים (להלן — היועץ); היועץ יהיה כפוף לשר.

4. (א)  השר ימנה מועצה ציבורית לענייני האזרחים הותיקים (להלן — המועצה), שמספר חבריה לא יעלה על 35 ולא יפחת מ-21.

(ב)  לפחות שליש מבין חברי המועצה יהיו נשים.

(ג)   במועצה יכהנו —

(1)   נציגי משרדי הממשלה ומוסדות אחרים של המדינה, כפי שיקבע השר בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש מחברי המועצה;

(2)   חמישה נציגים לפחות של מרכז השלטון המקומי;

(3)   חמישה חברים לפחות שהם נציגי ציבור וארגוני מתנדבים;

(4)   חמישה נציגים לפחות של הסתדרות הגימלאים בישראל;

(5)   אישים שלדעת השר הם בעלי נסיון וידע בבעיותיהם של אזרחים ותיקים.

5. (א)  השר יעמוד בראש המועצה.

(ב)  השר רשאי לקבוע כי היועץ ימלא את מקומו כראש המועצה, לעניין מסויים או דרך קבע.

6. המועצה תיזום ותגבש פעולות והמלצות שיהיה בהן כדי לשפר את איכות חייהם של האזרחים הותיקים; בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית היא להמליץ לשר —

(1)   על הקלות — אף בדרך חקיקה — במסים ובארנונות;

(2)   על הטבות בשירותים ציבוריים;

(2א) על הנושאים והכללים שלפיהם יינתנו הנחות לאזרחים ותיקים במסגרת תחומי ההנחות;

(2ב) על תחומים נוספים שבהם מן הראוי לתת הנחות לאזרחים ותיקים, נוסף על אלה המפורטים בהגדרה "תחומי הנחות" שבסעיף 1;

(3)   בכל עניין שיקל על אזרחים ותיקים.

7. המועצה תתכנס אחת לחדשיים לפחות; היא תקבע את דרכי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.

פרק ג': זכאויות

8.

(א)  אזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע עד 30 ביוני של שנת כספים פלונית, זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלומי מלוא האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, תשכ"ה–1965; הגיע לגיל הקובע אחרי 30 ביוני של שנת כספים פלונית, יהיה זכאי להנחה בשיעור האמור, באותה השנה, רק לגבי מחצית האגרה.

(ב)  ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג, המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה, הוא אזרח ותיק.

(א)  אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.

(ב)  ההנחה לפי סעיף קטן (א) תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה) – בשיעור של 100%.

(ג)  על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:

(1)   ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד;

(2)   ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד;

(3)   ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק;

(4)   ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע;

(5)   ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, הכוללת את הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לענין זה, שהגיש המבקש לרשות המקומית שבתחומה נמצאת דירת המגורים שבה הוא מתגורר, או על פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקה (4).

10. (א)  אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין-עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.

11. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים.

12. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם שר החינוך התרבות והספורט, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בתקנות כאמור ייקבעו סוגי גופים או גופים מסוימים החייבים במתן ההנחה למופעים כאמור שבאמצעותם יתבצע המימון לפי הוראות סעיף 14.

13. אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 75% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד–1994, בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, בין אם רכש את התרופה בבית מרקחת של קופת חולים, ובין אם רכש אותה בבית מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן לו על ידי קופת חולים ובהתאם לנהליה.

פרק ד': הוראות שונות

14. שר האוצר יתקשר בהסכמים עם נותני הנחה לפי חוק זה למימון ההנחה הניתנת לאזרח ותיק לפי הוראות חוק זה, ואולם, לענין סעיף 12, יתקשר שר האוצר בהסכמים כאמור עם סוגי הגופים או הגופים שנקבעו לפי אותו סעיף.

15. אזרח ותיק הזכאי להנחה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההנחות זכאי גם להנחה לפי כל דין או הסכם אחר, יהיה זכאי להנחה בשיעור הגבוה מביניהן; בסעיף זה, "הנחה" — לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום, הפחתה של מחיר או אגרה מוקטנת.

16. בכפוף להוראות סעיף 15, אין בחוק זה כדי לפגוע בכל זכות או הטבה הניתנות לאזרח ותיק על פי כל דין או הסכם.

17. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

18. תקנות לפי סעיף 12 יוגשו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

חיים הרצוג יצחק שמיר

נשיא המדינה ראש הממשלה

דרג מאמר זה