חוק גיל פרישה

חוק גיל פרישה

חוק גיל פרישה אשר התקבל בשנת 2005 נועד להסדיר את גיל פרישת גברים ונשים מעבודה בישראל ולנתק את הקשר בין מקום העבודה לגיל הפרישה.

כמו כן חוק גיל פרישה משווה את גיל פרישת חובה – הגיל בו המעסיק יכול לחייב את העובד לפרוש בין נשים לגברים – כך שהאפליה שהייתה קיימת בין גיל פרישת גברים ונשים בוטלה. כיום גיל פרישת חובה לגברים ולנשים הוא 67 אולם לנשים עומדת הזכות לפרוש לפנסיה לפני כן – עוד בגיל 62.

גיל הפרישה עולה בהדרגה בתקופת המעבר כמפורט בטבלה בהמשך המאמר.

גיל הפרישה בחוק זה אינו גיל בהכרח גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה בהתאם לחוק ביטוח לאומי.

יש לציין שגיל הפרישה לנשים אשר עולה בהדרגה עד לשנת 2011 לגיל 62 אמור להמשיך לעלות לגיל 64 וזאת בכפוף להחלטת ולהקמת ועדה ציבורית שתדון בנושא. כמו כן יש לציין שבחודש אוגוסט 2007 הוגשה הצעת חוק גיל פרישה, (גיל פרישה לאישה) אשר מצורפת בסוף המאמר. הצעת חוק זו, מגבילה את העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 62 בלבד.

גיל הפרישה בתקופת המעבר לגברים וכן גיל פרישת חובה הינו: (על פי חודש הלידה)

עד מרס 1939                         65

אפריל עד אוגוסט 1939             65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940  65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940                 66

ינואר עד אוגוסט 1941               66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942   66 ו-8 חודשים

גיל הפרישה בתקופת המעבר לנשים הינו: (על פי חודש הלידה)

עד מרס 1944                         60

     אפריל עד אוגוסט 1944             60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945  60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945                 61

ינואר עד אוגוסט 1946               61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947  61 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949        62

ינואר עד אוגוסט 1950               62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951   62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951                 63

ינואר עד אוגוסט 1952               63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953   63 ו-8 חודשים

מאי 1953 ואילך                        64

 

להלן נוסח חוק גיל פרישה וכן הצעת חוק גיל פרישה (גיל פרישה לאישה).

 

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

פרק א': פרשנות

1. מטרה

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל.

2. הגדרות

בחוק זה –

"גמלה" – תגמול או קצבה המשתלמים לאדם, במלואם או בחלקם, כמפורט בפסקה

מהפסקאות שלהלן, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו:

(1) מאוצר המדינה או מקופתו של אחד מאלה:

(א) גוף מתוקצב, גוף נתמך או תאגיד בריאות, כהגדרתם בסעיף 21 בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985;

(ב) מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(ג) גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושהשר קבעו בהודעה ברשומות לענין חוק זה;

(2) על ידי גוף שהתחייבויותיו מבוססות על מנגנון של ערבות הדדית בין הזכאים לגמלה;

(3) לפי התחייבות של מעביד עקב סיום יחסי עובד ומעביד בשל גילו של העובד, גם אם אינם משתלמים על ידי המעביד;

"הסכם" – לרבות הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, ותקנון של קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005.

"השר" – שר האוצר.

פרק ב': גיל הפרישה

3. גיל הפרישה

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד' – גיל 62 לאישה (בחוק זה – גיל הפרישה).

4. גיל פרישת חובה

הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה (בחוק זה – גיל פרישת חובה).

5. גיל הפרישה המוקדמת

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה (בחוק זה – גיל הפרישה המוקדמת), ויחולו לענין זה ההוראות שנקבעו בדין או בהסכם לגבי הפחתת הגמלה בשל הפרישה המוקדמת כאמור, ככל שנקבעו.

פרק ג': הוראות מעבר

6. גיל הפרישה – הוראות מעבר

על אף האמור בסעיף 3 –

(1) לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה – הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת;

(2) לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947, יהיה גיל הפרישה – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת;

(3) לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1950 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

7. גיל פרישת חובה – הוראת מעבר

על אף האמור בסעיף 4, לגבי עובד או עובדת שנולדו עד חודש אפריל 1942 יהיה גיל פרישה חובה – הגיל הקבוע לגביהם, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בתוספת.

8. גיל הפרישה המוקדמת – הוראת מעבר

על אף האמור בסעיף 5, לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955, יהיה גיל הפרישה המוקדמת – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ג' בתוספת.

פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך

9. החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך

(א)(1) השר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך (בפרק זה – הועדה הציבורית); בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעבידים, העובדים והממשלה;

(2) הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום כ"ח בסיון התשע"א (30 ביוני 2011); השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת.

(ב) השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום ב' בתשרי התשע"ב (30 בספטמר 2011), את המלצותיה לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

(ג) ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).

(ד) ניתן אישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי חלק ב' בתוספת, ישנה השר, בצו, את חלק ב' האמור ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בהתאם להמלצות שאושרו.

(ה) לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף (א1x), על אף האמור בסעיף 3, הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה , בחלק ב' בתוספת.

פרק ה': הוראות כלליות

10. עדיפות

(א) הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל הסכם.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן בהסכם –

(1) לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה מגיל פרישת חובה;

(2) לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי עובד לקבל גמלה מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת, ובלבד שהמעביד יישא בעלות הנובעת מכך,במלואה; השר רשאי לאשר לגוף שאינו המעביד לשאת בעלות כאמור בפסקה זו, כולה או חלקה, במקום המעביד; הודעה על אישור כאמור תפורסם ברשומות.

(ג) הוראות חוק זה יחולו אלא אם כן נקבע אחרת בחוק אחר.

11. מסירת הודעות על מועד הפרישה של עובדת

(א) שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות לענין עובדת בדבר –

(1) מסירת הודעות מאת המעביד ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת מעבודתה;

(2) תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור, לרבות דחיית מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או הסכם עקב פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחייה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה לפי סעיף קטן זה למתן הודעה מאת העובדת; נקבעו הוראות לפי פסקה זו, יבואו הוראות אלה במקום כל תקופה העומדת למעביד כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי מועד פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור.

(ב) כל עוד לא נקבעו תקנות לפי הוראות סעיף קטן (א), יעמדו בתוקפן התקנות שנקבעו לפי סעיף 3בחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד,  התשמ"ז-1987, כנוסחן ערב תחילתו של חוק זה, בשינויים המחויבים.

12. גיל פרישה שנקבע בהסכם שנכרת לפני יום התחילה

על אף הוראות סעיפים 3, 6(2) ו-3(3) ו-9, אישה שנקבע לגביה, בהסכם שנכרת לפני יום תחילתו של חוק זה, גיל פרישה הגבוה מגיל הפרישה הקבוע לגביה לפי הוראות חוק זה, יהיה גיל הפרישה לגביה, לענין זכאותה לפרוש מעבודתה ולקבל גמלה ממעבידה,ולענין זה בלבד – הגיל שנקבע בהסכם כאמור.

13. סיוע מאוצר המדינה

השר יקבע, בצו, סכומים שיינתנו כסיוע מאוצר המדינה, לפי אמות מידה שיקבע באותו צו, לפתרון קשיים כספיים ממשיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה לפי הוראות חוק זה.

14. ביצוע

השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

תוספת

סעיפים 6 עד 8

חלק א'

גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942

גיל פרישת חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942

חודש הלידה                       גיל הזכאות (בשנים)

_________________________________________________________

 

עד מרס 1939                         65

אפריל עד אוגוסט 1939             65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940  65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940                 66

ינואר עד אוגוסט 1941               66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942   66 ו-8 חודשים

 

חלק ב'

גיל הפרישה לגבי אישה

חודש הלידה                       גיל הזכאות (בשנים)

_________________________________________________________

 

עד מרס 1944                         60

אפריל עד אוגוסט 1944             60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945  60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945                 61

ינואר עד אוגוסט 1946               61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947  61 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949        62

ינואר עד אוגוסט 1950               62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951   62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951                 63

ינואר עד אוגוסט 1952               63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953   63 ו-8 חודשים

מאי 1953 ואילך                        64

 

חלק ג'

גיל הפרישה המוקדמת לגבי שנולדה עד חודש אפריל 1955

חודש הלידה                       גיל הזכאות (בשנים)

_________________________________________________________

 

עד אפריל 1947                       56 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949       57

ינואר עד אוגוסט 1950              57 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951  57 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951                 58

ינואר עד אוגוסט 1952               58 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953   58 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1953                 59

ינואר עד אוגוסט 1954               59 ו-4 חודשים

ספטמבר 1954 עד אפריל 1955   59 ו-8 חודשים

 

הצעת חוק גיל פרישה, (גיל פרישה לאישה), התשס“ז-2007 – טיוטה

יום רביעי, 8 אוגוסט 2007

תיקון חוק גיל פרישה

1. בחוק גיל פרישה, התשס“ד-2004 יבוא:

(א) בסעיף 6(3) במקום המילים: “ הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב‘ בתוספת“ , יבוא: “ גיל 62″.

(ב) סעיף 9 לחוק ימחק.

(ג) בחלק ב‘ לתוספת יימחקו המילים:

”מאי 1947 עד דצמבר 1949 62

ינואר עד אוגוסט 1950 62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951 63

ינואר עד אוגוסט 1952 63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 63 ו-8 חודשים

"מאי 1953 ואילך 64″

ובמקומן יבוא: ”מאי 1947 ואילך 62″.

 

תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]

2. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ“ה-1995 בסעיף 1, אחרי המילים ”גיל הפרישה“ – הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א‘ בלוח א‘1;“ יבוא “ ואולם לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1950 ואילך יהיה גיל הפרישה 62″.

תיקון פקודת מס הכנסה

3. (א) בפקודת מס הכנסה, בסעיף 9, בפסקה (18א), בפסקת משנה (א1), במקום הטבלה לאישה, הקיימת, תבוא הטבלה :

לאישה

חודש הלידה                                גיל הזכאות (בשנים)

עד דצמבר 1944                          60

ינואר עד אפריל 1945                   60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945                    61

ינואר עד אוגוסט 1946                  61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947      61 ו-8 חודשים

מאי 1947 ואילך                           62

(ב) בפקודת מס הכנסה, בסעיף 9, בפסקה (18א), פסקת משנה (א2) תימחק.

דרג מאמר זה