חוק הפיקוח על המעונות

אוכלוסיית הקשישים הולכת ומזדקנת ומספר הקשישים באוכלוסיה נמצא במגמת עלייה מתמדת. אחוז הקשישים מכלל האוכלוסייה עומד כיום על 11% וצפוי לעלות בשנים הקרובות. מנתונים סטטיסטים ניתן לראות שישנה עלייה מתמדת באחוז הקשישים המוגבלים בקהילה הנזקקים למסגרת מוסדית. כיום 5% מהקשישים שוהים בבתי אבות. מספר המוסדות בארץ עומד על כ- 600 רובם בבעלות פרטית.

עובדות אלה מחייבות קביעת נהלים, חקיקה ופיקוח מקצועי בכל הקשור לדיור לקשישים.

בשנת 1965 חוקק חוק פיקוח על המעונות. חוק זה מתייחס למעון כמקום המשמש מגורים לזקנים, ילדים, ללוקים בשכלם ומוסדות לטיפול במשתמשי סמים.

חוק זה הינו "חוק מסגרת", כלומר הוא מתיחס לנושא המעונות באופן בסיסי וכללי ואינו מפרט מהן הדרישות הספציפיות מהמעונות. התקנות המפרטות מה נדרש ממעונות נקבעו על ידי שר העבודה והרווחה.

 בחוק ארבעה עקרונות הנוגעים לקשישים-

 • חובת רישיון – החוק קובע כי לכל בית אבות חייב להיות רישיון שניתן על ידי שר העבודה והרווחה. עקרון זה בא למנוע הקמה של בתי אבות פיראטיים.
 • סמכות הפיקוח – סעיף זה מאפשר מינוי של מפקח על בתי אבות שסמכותו מילוי הוראות החוק. המפקחים רשאיים להכנס לכל מעון שחובת רישיון חלה על ניהולו.
 • בישראל קיימות שלוש מערכות פיקוח שונות על המוסדות לאשפוז:
  משרד  הרווחה- אחראי על פיקוח בבתי אבות לקשישים עצמאיים ותשושים.
  משרד הבריאות – אחראי על פיקוח במרכזים גריאטריים – בתי אבות סיעודיים, לתשושי נפש, סיעודי מורכב.
  קופת חולים – אחראית על פיקוח במחלקות בהם מאושפזים חולים מטעמה.
 • הפרת החוק עברה פלילית – החוק קובע כי הפעלת בית אבות ללא רישיון הינה עברה פלילית.
 • סמכות לקבוע תקנות – החוק קובע כי שר העבודה והרווחה מוסמך להתקין תקנות הנוגעות לבתי אבות.

במסגרת חוק זה ישנה התיחסות לתנאים הפיזיים הנדרשים מהמוסד כמו ציוד, חימום, חדר שירותים, חדר שינה וכו'. וכן התיחסות לטיפול הרפואי והחברתי בדייר.

כמו כן הותקנו תקנות כח אדם – המתייחסות להכשרה הנדרשת ולתקני התעסוקה של עובדי המוסדות השונים. מנהלי המוסדות צריכים לעבור קורס ניהול בתי אבות.

שר העבודה והרווחה רשאי לדרוש ממנהל המוסד למלא את תנאי החוק ואם לא, רשאי השר לבטל את הרשיון ולהורות על סגירת המעון.

בישראל פועלים היום כמה עשרות בתי אבות ללא רשיון, בניגוד לחוק. בשנת 2005 נסגרו 17 בתי אבות והשאר בתהליכי סגירה.

להלן חוק הפיקוח על המעונות:

. בחוק זה

"השר" -שר העבודה והרווחה;

"ילד" -מי שלא מלאו לו 14 שנה;

"זקן" – מי שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

"טיפול" -טיפול סוציאלי או פסיכוסוציאלי;

"מוסד רפואי" -כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;

"מקום מגורים" -מקום שבו אדם ישן דרך קבע;

"מעון" -מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים או מקום שהיה לילדים, לזקנים, לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, והכל כשהם מחוץ למשפחתם, או מוסד כמשמעותו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, תשנ"ג–1993, המשמש או שנועד לשמש לטיפול (להלן -חוסים);

"מקום שהיה" -אחד מאלה:

(1)   מקום בו מקבל חוסה טיפול;

(2)   מקום בו שוהה ילד לצורך השגחה, טיפול או קבלת ארוחות, למעט מוסד רפואי; "משפחה" -לרבות קיבוץ או קבוצה לגבי חוסים שהם חברי אותו קיבוץ או אותה קבוצה, או שהם בני משפחתם של חברים כאמור ומקום מגוריהם הרגיל הוא באותו הקיבוץ או באותה הקבוצה, או שהם מוצמדים למשפחת חברים כאמור;

"סם" -סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973.

"פקיד סעד" -כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, תשי"ח–1958.

2.    (א)  לא יהיה אדם בעלים של מעון ולא ינהל אדם (להלן -המנהל) מעון שיש בו יותר משני חוסים אלא אם קיבל רשיון על כך מהשר ולא יפתח אדם מעון כל עוד לא ניתן הרשיון.

(ב)  לא יתן השר רשיון אלא אם כן נוכח שהמעון ממלא אחרי התנאים שנקבעו בתקנות.

3.    (א)  ניהולם של מעונות אלה פטור מרשיון:

(1)   מעון שהוא מוסד רפואי;

(2)   בית מלון, פנסיון או בית מרגוע.

(ב)  השר רשאי לפטור מרשיון ניהול מעונות שנוסדו ומתנהלים על ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים שהוכרו לצורך זה על ידי הממשלה, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(ג)   המנהל של מעון, הפטור מרשיון לפי סעיף זה, יודיע על פתיחתו ועל שינוי שייעשה בו לשר.

4.    היה מעון משמש מקום מגורים לחוסים ולשאינם חוסים, לא יחולו תנאי הרשיון והוראות תקנות שיותקנו לפי חוק זה, אלא לגבי החוסים בלבד.

5.    (א)  בקשה לרשיון תוגש לשר ותכלול פרטים שייקבעו בתקנות, לרבות פרטים בדבר התנאים התברואיים והחמריים של המעון, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית.

(ב)  השר רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד מתן רשיון או חידושו.

6.    (א)  נוכח השר כי במעון לא נתקיימו התנאים שנקבעו בתקנות או ברשיון, רשאי הוא לדרוש ממנהל המעון מילוי התנאים כאמור תוך תקופה שתיקבע על ידיו לפי הענין; לא מילא המנהל אחר התנאים תוך אותה תקופה, רשאי השר לבטל את הרשיון, ואם מצא כי הדבר דרוש לטובת החוסים, להורות על סגירת המעון; נכח השר כי מעון פועל ללא רשיון, רשאי הוא להורות על סגירתו.

(ב)  הורה השר כאמור בסעיף קטן (א), ייסגר מיד המעון בפני קבלת חוסים חדשים, והחוסים הנמצאים בו ישוחררו או יועברו למעון אחר, הכל כפי שיורה השר; כן רשאי השר להורות כי החוסים ימשיכו לשהות במעון עד שיווצרו תנאים מתאימים להעברתם.

(ג)   הורה השר כאמור בסעיף קטן (א), יהא רשאי להטיל את ביצוע האמור בסעיף קטן (ב) על רשות שיקבע או על מנהל המעון ולתת להם הוראות בדבר דרכי ביצוע.

6א.     הורה השר כאמור בסעיף 6, רשאי המנהל, תוך ארבעים וחמישה ימים מן היום שבו נמסרה לו ההוראה, לערור עליה לפני בית משפט השלום; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההוראה אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

7.    (א)  השר ימנה מפקחים לענין חוק זה, אשר יהיו רשאים להיכנס לכל מעון שחובת רשיון חלה על ניהולו.

(ב)  סבר מפקח שיש לאדם ידיעות או מסמכים הנוגעים לחוסה, או לניהולו או להחזקתו של מעון, רשאי הוא לחקרו ולדרוש ממנו להציג או למסור כל מסמך הנוגע לחוסה, לרבות תיקו האישי או הרפואי, או הנוגע לניהולו או להחזקתו של המעון, ולתפוס מסמך כאמור.

(ג)   על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות); נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח תוך ששים ימים מיום תפיסתו אלא אם כן תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לשם נקיטת הליכים פליליים.

8.    (א)  המחזיק בביתו ילד והוא אינו הורו, הורה הורו, אחיו, אחותו, דודו, דודתו, או אפוטרופסו, יודיע לפקיד סעד –

(1)   על תאריך קבלת הילד לביתו ועל שינוי מענו של המחזיק בו -תוך 7 ימים מיום קרות המאורע;

(2)   על הפסקת החזקתו של הילד, העלמו או מותו -תוך 48 שעות מקרות המאורע.

(ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על מי שקיבל ילד שאינו בעל מום גופני או לוקה בשכלו, להחזקה למשך זמן שאינו עולה על שלושה חדשים.

9.    העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו או המפריע למפקח במילוי תפקידו, דינו -מאסר ששה חדשים.

9א.     (א)  הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף 9, רשאי בית המשפט על פי בקשת התובע לצוות על סגירת המעון, עד לסיום ההליכים המשפטיים, אם ראה שהדבר דרוש לטובת המטופלים באותו מעון.

(ב)  בית המשפט הדן בערר לפי סעיף 6א או בעבירה לפי סעיף 9 רשאי לצוות על ביטול הרשיון ועל סגירת המעון.

9ב.     (א)  בית המשפט רשאי להטיל בצו את ביצוע סגירת המעון על רשות שיקבע או על מנהל המעון ולתת להם הוראות בדבר דרכי הביצוע.

(ב)   הוטלה סגירת המעון על מנהל המעון והוא לא ביצע את הצו שהוטל עליו, דינו -מאסר ששה חדשים ומאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי המצאת הצו.

(ג) על אף האמור בכל חוק יהיו עבירות לפי סעיף זה עוונות לכל דבר.

9ג.      שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותו של בית-המשפט לפי פקודת בזיון בית-המשפט, אך לא ישא אדם באחריות גם לפי חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית-המשפט.

10.   (א)  מעון שהיה קיים ביום תחילתו של חוק זה רואים כאילו ניתן רשיון לניהולו לששה חדשים מאותו יום.

(ב)  המחזיק ילד בביתו ביום תחילתו של חוק זה, ימלא אחר חובת ההודעה לפי סעיף 8 תוך 30 ימים מאותו יום.

11.   (בוטל)

12.   (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר –

(1)   תקופת רשיונות ותנאיהם;

(2)   תנאי המגורים במעונות;

(3)   תנאי החזקת חוסים;

(4)   אמצעי בטיחות של מיתקנים ושירותים של מעונות;

(5)   תקן עובדי מעונות והכשרתם;

(6)   תנאי כשירותם של מנהלי מעונות;

(7)   דרכי הפיקוח על מעונות;

(8)   אגרה בעד מתן רשיון או חידושו;

(9)   כל ענין המפורט בפסקאות (2) עד (7), לגבי מעונות הפטורים מרשיון.

(ב)  לא יתקין השר תקנות בדבר תקן עובדי מעונות והכשרתם, תנאי כשירותם של מנהלי מעונות ודרכי פיקוח על מעונות שניהולם פטור מרשיון, אלא בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת.

דרג מאמר זה