עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

מוקד רפואי / לחצן מצוקה – יש חוק!

חוק חדש מסדיר את פעילות החברות המציעות שירותי לחצני מצוקה, מוקד רפואי, אמבולנסים וכדומה – חוק עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה נועד להסדיר את ההסכמים בין החברות לצרכנים.

להלן עיקרי החוק שהינו בעצם תיקון לחוק הגנת הצרכן. הנוסח המלא של החוק מצורף בסוף המאמר.

להסבר קל לקריאה – זכויות בנושא שירותי רפואה

גילוי מלא והסכם בכתב

כל הסכם למתן שירותי רפואה פרטיים מתמשכים חייב להיות בכתב – בנוסף להסכם עצמו יש למסור לצרכן טופס גילוי אשר בו יפורטו התנאים העיקריים של השירותים הניתנים לרבות – מיהו נותן השירות, מהם השירותים הניתנים והמחיר המדוייק שלהם, משך העסקה, מתי היא מסתיימת וכיצד ניתן להאריכה, אפשרויות ביטול ההסכם ונתונים מלאים לגבי המחיר החודשי והמחיר לכל תקופת ההתחייבות.

החוק החדש מעניק את האפשרות לבטל את ההסכם תוך 30 יום ממועד החתימה (או ממתן טופס הגילוי לפי המאוחר) ללא כל קנס ומבהיר את האפשרויות לביטול ההסכם במהלך תקופת ההתחייבות.

תקופת התחייבות – משך העסקה

מעכשיו לא ניתן להחתים קשישים על חוזים לשנים ארוכות – משך ההתחייבות המקסימלית היא עכשיו שנה אחת בלבד – לא ניתן להחתים על התחייבות לעסקאות ארוכות יותר.

לאחר תקופת ההתחייבות ניתן להאריך את ההתחייבות לתקופות נוספות אשר כל אחת מהן הינה חצי שנה בלבד. גם הארכה זו מותנית בהסכמה של הקשישבהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן ובאי שינוי תנאי ההסכם – כלומר לא ניתן להאריך את ההסכם אם משתנים חלק מהשירותים הניתנים או שהמחיר עולה.

מועד חיוב בכרטיס אשראי

במידה והחיוב מתבצע באמצעות כרטיס אשראי נותן השירות לא יחייב את כרטיס האשראי לפני שיעברו לפחות 30 ימים מהיום בו בוצעה העסקה – כלומר ניתנת שהות מספקת לקשיש לבטל את העסקה ללא הצורך לפנות לאחר מכן לנותן השירות על מנת לקבל את החיוב בחזרה.

ביטול אוטומטי של ההסכם

אם הקשיש עובר לבית אבות, דיור מוגן או חלילה נפטר, ההסכם מאותו מועד בטל – כלומר על נותן השירות להפסיק לגבות כספים מאותו מועד.

ממתי החוק חל?

החוק מתייחס לכל עסקה המתבצעת החל מחודש נובמבר 2010 וכן לגבי עסקאות אשר מועד סיומן הוא לאחר מועד תחילת החוק.

התאמות לעסקאות ותיקות – עסקאות שבוצעו לפני מועד תחולת החוק יותאמו לחוק – כלומר מועד סיום ההתחייבות יהיה עד שנה ממועד התחילה.

להלן החוק במלואו:

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'…)(עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה), התשס"ט 2009

הוספת סעיף 14ז'

1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי הסעיף 14ו יבוא:

עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

14ז

(א) בסעיף זה "שירותי רפואה"-  טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996[2] ולרבות שירותי תמיכה רפואית ובכלל זה, הסעה באמבולנס, ייעוץ או ביקור רופא, הפעלת מוקדים להיענות באמצעות לחצן מצוקה או אספקה של מכשיר או ציוד רפואי אחר והכל למעט שירות הניתן על ידי קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994[3].

(ב) לא יעשה עוסק עסקה מתמשכת, כהגדרתה בסעיף 13ג בעניין של שירותי רפואה, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) נחתם חוזה בכתב בינו לבין הצרכן (בסעיף זה- החוזה);

(2) העוסק מסר לצרכן, עד למועד חתימת החוזה, טופס חתום בידיו, שבו כלולים כל הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג) (להלן- טופס הגילוי); טופס הגילוי ימסר בנפרד מהחוזה, והצרכן יאשר בחתימת ידו את קבלתו; תקנות לפי סעיף 4א יחולו, בשינויים המחויבים, על טופס הגילוי;

(ג) עוסק יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את המידע שלהלן, ואותו בלבד; פרטים כאמור בפסקאות (4) ו- (6), יודפסו בטופס הגילוי באותיות גדולות, ברורות ומודגשות בראש הטופס:

(1) פרטי העוסק כאמור בסעיף 4ב לחוק; היה העוסק תאגיד- גם את סוג התאגיד;

(2) פירוט השירותים המכשירים והציוד הכלולים בעסקה לרבות פריסתם וזמינותם, שעות מתן השירות ומחיריהם.

(3) בעסקה לתקופה קצובה- משך העסקה ומועד סיומה וכן פרטים בדבר הארכת העסקה לאחר מועד סיומה בהתאם להוראות סעיף 13א(ד) והתוספת השלישית.

(4) פרטים בדבר זכותו של הצרכן לבטל את העסקה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ו);

(5) פרטים בדבר אפשרות ביטול העסקה קודם למועד סיומה כאמור בסעיף 13ג(ב)(3);

(6) פרטים בדבר מחירה הכולל של העסקה, לרבות המחיר הכולל העיתי.

(ד) לטופס הגילוי כאמור בסעיף קטן (ג), יצורף בנפרד טופס ביטול ולפיו לצרכן זכות לבטל את העסקה כאמור בסעיף קטן (ה).

(ה) לא יקשור עוסק עם צרכן עסקה  מתמשכת בעניין שירותי רפואה, שהיא עסקה לתקופה קצובה, העולה על שנה; העוסק רשאי להאריך את העסקה עם הצרכן בהתאם להוראות סעיף 13א(ד) והתוספת השלישית.

(ו)  בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, רשאי הצרכן לבטל את החוזה, אף אם הוחל במתן השירות, בתוך שלושים ימים מיום חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם; הביטול יעשה באמצעות טופס ביטול או באחת הדרכים הקבועות בסעיף 13ד(א).

(ז)  ביטל הצרכן עסקה לפי סעיף קטן (ו), לא יגבה העוסק מהצרכן דמי ביטול כלשהם.

(ח)  צרכן המבטל עסקה כאמור בסעיף זה לפני מועד סיומה כאמור בסעיף קטן (ה), לא ישלם לעוסק דמי ביטול, אלא אם כן נקבעו מראש בחוזה דמי ביטול בשל קיצור תקופת ההתקשרות; השר רשאי לקבוע הוראות המגבילות את סכום דמי הביטול לעניין זה.

(ט) עסקה מתמשכת בעניין שירות רפואה, שהיא עסקה לתקופה קצובה, שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס האשראי שלו כהגדרתו בסעיף 14(ב)ב יחולו הוראות סעיף 13א(ב) ו –(ד).

(י) התחייב צרכן לשלם את תמורתה של העסקה, כאמור בסעיף זה באמצעות כרטיס אשראי, יחולו הוראות סעיף 14ב.

(יא) לתניה בחוזה הקובעת במפורש או במשתמע כי לאחר פטירת הצרכן הקשור בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה או מעברו לדיור מוגן או בית אבות או אשפוז סיעודי כמשמעותו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יחולו החיובים על אדם אחר, לא יהיה תוקף ויראו את החוזה מאותו מועד כבטל מאיליו.
תיקון סעיף 23

2. בסעיף 23(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה 8 יבוא-

"(9) התקשר בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, בניגוד להוראות סעיף 14ז (ב) עד (ה) ו – (י) וכן בעקבות ביטול עסקה על ידי הצרכן, נהג בניגוד להוראות 14ז(ז) ו – (ח)."

תיקון סעיף 31א

3. בסעיף 31א לחוק העיקרי, אחרי פסקה 4 יבוא-

"4א בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה – ביקש הצרכן כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומים לאחר מועד סיום העסקה, כאמור בסעיף 14ז(ה) או לא נמסרה לצרכן הודעה בכתב, כאמור בסעיף 14ז(ט) – והעוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים בניגוד לאותן הוראות."
תחילה

4. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

תחולה

5. חוק זה יחול גם על התקשרויות שנעשו לפני יום התחילה ובלבד שמועד סיום העסקה שלהן חל ביום התחילה ואילך; התקשרות שנעשתה לפני יום התחילה ובה נקבע כי היא תחול לתקופה קצובה העולה על שנה, יהיה מועד סיום העסקה שנה מיום התחילה אלא אם כן, מועד סיום העסקה על פי ההתקשרות חל קודם לכן.

 

דרג מאמר זה