פטור ממס לקשישים העוברים לבית אבות והמשכירים את דירתם

פטור מס דמי שכירות

סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס הכנסות מדמי שכירות שמקבל קשיש העובר לבית אבות.

מטרת סעיף זה הינה להקל ואף לאפשר מעבר קשישים לבתי אבות במתן פטור ממס מהשכרת דירת המגורים בה התגורר הקשיש לפני המעבר בית האבות.

להלן נוסח הסעיף במלואו:

9(25) הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית
אבות בשל הדירה שבה גר לפני כניסתו לבית האבות – עד לסכום מחצית
התשלום השנתי ששילם בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות; לענין זה,
"בית אבות" – מקום מגורים קבוע לשלושים יחידים לפחות שגילם מעל 65
שנים, שניתן לו רשיון על-פי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965.

יש לשים לב שלא ניתן פטור גורף בגין דמי השכירות אלא קיימות הגבלות כדלקמן:

לפיכך, ינתן פטור רק לקשישים השוהים בבית אבות לעצמאים ותשושים אשר מפוקח בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות.

 

מאמרים נוספים בנושאי מיסים:

זיכוי מס עבור הוצאות החזקת קרוב במוסד

נקודות זיכוי לעובד זר

הטבות מס לפנסיונרים

החזרי מס לפסניונרים

 

דרג מאמר זה