פטור ממס להכנסה מדמי שכירות מנכס ששימש כעסקו של הקשיש

סעיף 9ד' לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס לקשישים אשר הגיעו לגיל פרישה ואשר משכירים נכס אשר שימש להם כמקום עיסקם או הניב להם הכנסות ממשלח יד טרם פרישתם.

להלן נוסח הסעיף:

9ד. פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים

(א) 35% מהכנסת שכירות מוטבת שמקבל יחיד זכאי, פטורים ממס, אם התקיימו כל אלה:
(1) ליחיד או לבן זוגו לא היו הכנסות מקצבה, שחלות עליה הוראות סעיפים 9א או 9ב, או הכנסות מריבית, שחלות עליה הוראות סעיפים 125ד או 125ה;
(2) דמי השכירות אינם משולמים על ידי קרוב, כהגדרתו בסעיף 105יא, או על ידי חבר בני אדם שהיחיד הוא בעל שליטה בו.

(ב) פטור לפי סעיף קטן (א) יינתן לאחד מבני הזוג בלבד.

(ג) בסעיף זה –

"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9);

"הכנסת שכירות מוטבת" – הכנסה חייבת מדמי שכירות לפי סעיף 2(6) או (7) שמקבל יחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלותו, ששימש בידיו במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, עד לתקרת
ההכנסה, כשהיא מוכפלת בשיעור הזכאות;

"יחיד זכאי" – כל אחד מאלה:
(1) יחיד שהגיע לגיל הפרישה;
(2) יחיד, אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה;
והכל אם הוא תושב ישראל ומלאו לו במועד הקובע, כהגדרתו בסעיף 88;

"שיעור הזכאות" – שיעור של 2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס, במישרין, בידי היחיד להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, אך לא יותר מ-70%;

"תקרת ההכנסה" – הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" שבסעיף 9א, כשהוא מוכפל ב-12

מטרת סעיף זה היא להשוות את הקלות המס להם זכאים קשישים בין אם הם היו שכירים או עצמאים.

קשישים אשר היו שכירים או בעלי הכנסות מריבית נהנים מהקלות אחרות:

שכירים לאחר פרישתם מעבודה זכאים להקלות מס לקצבה.

בני גיל הזהב יכולים ליהנות מהקלות מס בגין הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים.

קשישים אשר היו עצמאים טרם פרישתם ומקור הונם הוא העסק בו הם עבדו, ואשר אין להם פיקדונות בנקאיים או הכנסה מקצבה ואשר הכנסתם היחידה היא מדמי שכירות עבור נכסי העסק זכאים לפטור בתנאים מסויימים.

להלן התנאים המצטברים לקבלת הפטור ממס:

  1. מבקש הפטור תושב ישראל והנכס בגינו מבוקש הפטור נמצא בישראל.
  2. הנכס המושכר שימש ליגיעה אישית או משלח יד
  3. מבקש הפטור או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה
  4. הנכס נמצא בבעלות המשכיר
  5. דמי השכירות אינם משולמים על ידי קרוב או חברה בשליטת מבקש הפטור
  6. אין למבקש הפטור או לבן זוגו הכנסות מקצבה פטורה או הכנסות מריבית בפיקדון בתאגיד בנקאי שבגינה ביקשו פטור.

 

הנכסים אשר בגינם ניתן לקבל את הפטור:

נכסי נדל"ן, מבנים, פטנטים, שימוש במוניטין, זכויות אחרות וכל הכנסה אחרת שממוסה לפי סעיפים 2(6) או 2(7) לפקודת מס הכנסה.

סכום הפטור:

סכום הפטור הניתן הוא מכפלת הסעיפים הבאים:

מספר שנות העבודה בנכס * 2% * הכנסת השכירות המוטבת * 35%

לא ניתן לדרוש פטור עבור יותר מ-35 שנות עבודה.

תקרת ההכנסה לקבלת הפטור:

הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" שבסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל ב-12.

סכום הקצבה המזכה בשנת 2006 הוא 84,240 ש"ח.

דוגמא:

בעל חנות פרש לאחר 30 שנות עבודה והשכיר את החנות תמורת 10,000 ₪ לחודש.

מאחר ודמי השכירות השנתיים המתקבלים גבוהים מתקרת ההכנסה לקבלת הפטור לכן דמי השכירות המוטבים יהיו 84,240 ש"ל לשנה בלבד.

סכום הפטור הינו 17,640 ש"ח

מספר שנות העבודה בנכס * 2% * הכנסת השכירות המוטבת * 35%

30* 2% * 84,240 * 35%  = 17,690 .

דרג מאמר זה