פטור ממס במכירת דירת מגורים לצורך רכישת זכות בבית אבות

פטור מס שבח – דירת מגורים

קשיש המוכר דירת מגורים בתקופה הקובעת יכול לבקש פטור לשם חילוף דירת המגורים בזכות למגורים בבית אבות.

התנאים למימוש הפטור

מלאו למוכר או לבן זוגו 60 שנים.

הזכות הנרכשת בבית אבות הינה למגורי המוכר ו/או בן זוגו.

מידה ואחד מבני הזוג זקוק לשירותי סיעוד כהגדרתם בחוק ביטוח לאומי, ניתן להכיל את הפטור גם במידה ובני הזוג לא הגיעו לגיל 60 שנים.

יש להדגיש כי שימוש במסלול חילוף זה שולל קבלת כל פטור שהוא בעתיד כאשר תימכר הזכות בבית האבות.

לפיכך, מומלץ להתייעץ לפני שימוש במסלול פטור זה.

דוגמא אפשרית לניצול פטור זה

לשני בני זוג קשישים שתי דירות מגורים – אחת משמשת למגוריהם והשניה מושכרת.

בני הזוג מעונינים למכור את שתי הדירות ולרכוש זכות בבית דיור מוגן.

דרך ניצול הפטור

מאחר ולא ניתן למכור שתי דירות בפטור ממס שבח, ניתן לנצל את מסלול החילוף כדלקמן:

הדירה אשר מושכרת תימכר בפטור ממס שבח (הניתן אחת לארבע שנים).

עבור הדירה השניה, אשר משמשת למגורי הזוג, יש לבקש פטור עבור רכישת זכות בבית דיור מוגן.

בצורה זו, ניתן למכור את שתי הדירות ללא תשלום מס שבח.

הערה: הפטור ניתן עבור רכישת זכות בבית אבות אולם להערכתנו ניתן לבקש פטור גם עבור רכישת זכות בבית דיור מוגן.

נושאים קשורים

החזרי מס

הטבות מס גיל הזהב

דרג מאמר זה