ביטוח לאומי חוק סיעוד מבחן ההכנסות

אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי הוא עמידה במבחן הכנסות כאשר קשיש או זוג קשישים אשר מקבלים הכנסות מעבר לתקרה לא יהיו זכאים לקבל גמלת סיעוד.

במאמר זה נסקור את מבחן ההכנסות לשם קבלת גמלת סיעוד. במידה ואתם מעוניינים להגי בקשה למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת גימלת סיעוד וודאו כי אתם עומדים במבחן זה.

אילו הכנסות כלולות במבחן ההכנסות?

בהתאם ‏לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), התשמ"ח – 1988‏ כל הכנסה הכלולה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה תובא בחשבון.

סעיף 2 לפקודת מס הכנסה כולל הכנסות מעבודה, מעסק, דיבידנדים, קצבאות מעבודה, דמי שכירות שהתקבלו מהשכרת דירה, חנות או עסק וכל הכנסה אחרת אחרת שאין בגינה פטור מפורש.

למעשה סעיף 2 לפקודת מס הכנסה כולל כמעט כל הכנסה ולכן יש לדווח בטופס התביעה על כל הכנסה שאותה מפיק הקשיש.

קצבת זקנה, קצבת נכות של בן / בת הזוג. כלולות גם הן במבחן ההכנסות של הביטוח הלאומי:

איך מחשבים את ההכנסה הממוצעת?

יש לדווח על ההכנסות בשלושה חודשים רצופים מתוך ארבעה חודשים הקודמים לחודש בה הוגשה התביעה. משמעות סעיף זה היא שניתן לבחור האם לדווח על החודש האחרון או החודש הקודם בארבעה חודשים לחודש הגשת התביעה. אם ההכנסות שלכם אינן קבועות ניתן לשקול איזה חודש כדאי לכלול בדיווח.

מההכנסה המדווחת ניתן לנכות מספר הוצאות:

  • הוצאות שכירת דירה במידה וקיימות הכנסות מהשכרת דירה עד לגובה ההכנסות מהשכרת הדירה. ניתן לנכות גם הוצאות שכירות בבית דיור מוגן.
  • תשלומים למימון הוצאות אחזקה שוטפת במוסד / בית אבות בגין הורה, בן זוגו, בנו או בתו
  • מזונות לפי פסק דין ששילם לבן זוגו או לילדיו, שאינם גרים עמו

המוסד לביטוח לאומי מחשב את ההכנסה הממוצעת בשלושת החודשים שדווחו כאמור.

שיעור הגמלה בהתאם למבחן ההכנסה

גמלת סיעוד מלאה תשולם בהתאם לסכום ההכנסה במקרים הבאים:
קשיש יחיד – הכנסה השווה לשכר הממוצע.
קשיש שיש לו בן זוג – הכנסה השווה לפעם וחצי השכר הממוצע
קשיש שיש לו ילד – סכום נוסף השווה למחצית השכר הממוצע בעד כל ילד.

גמלת סיעוד בשיעור של 50% תשולם כאשר ההכנסה עולה על הסכומים המפורטיל לעיל אולם נמוכה מסכומי ההכנסה במקרים הבאים:
קשיש יחיד – הכנסה השווה לפעם וחצי – 150% מהשכר הממוצע.
קשיש שיש לו בן זוג – הכנסה השווה לפעמים ורבע (225%) מהשכר הממוצע
קשיש שיש לו ילד – סכום נוסף השווה לשלושה רבעים מהשכר הממוצע בעד כל ילד.

במידה והכנסות הקשיש או זוג קשישים גבוהות מהתקרה, לא ניתן לקבל גמלת סיעוד.

השכר הממוצע במשק – נכון לשנת 2013 הינו 8,828 ש"ח לחודש.
לעדכון שוטף: שכר ממוצע במשק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
יש לציין שבהתאם לחוק הביטוח הלאומי השכר הממוצע במשק נקבע אחת לשנה בחודש ינואר – בשנת 2008 עמד השכר הממוצע על סך 7,663 ש"ח לחודש. בשנת 2009 השכר הממוצע במשק עומד על 7,928 ש"ח.

טיפים ועצות

לפני הגשת תביעה למוסד יש לוודא כי ההכנסה המדווחת לא עוברת את הסכומים במבחן ההכנסה – כי אז התביעה לקבלת גמלת סיעוד תדחה.

במידה ואתם עוברים את תקרת ההכנסה רצוי לבדוק האם ניתן לוותר על הכנסות מסויימות למשל – הכנסות נמוכות מעבודה, הכנסות משכר דירה וכדומה.

מודגש כי יש דווח דיווח אמת למוסד לביטוח לאומי ולא להשמיט שום הכנסה שקיימת

דרג מאמר זה