זכאות להעסקת עובד סיעוד

היתר להעסקת עובד סיעוד זר ניתן בהתאם לתנאי הזכאות והמבחנים שנקבעו במסגרות תביעות לגמלאות וקצבאות של המוסד לביטוח לאומי.

כאן ניתן למצוא את טופס הבקשה לעובד זר סיעודי.

היתרי העסקה לא ניתנים לקשישים השוהים במוסדות (בתי חולים, מרכזי שיקום, בתי אבות וכו') מלבד החריגים הבאים:

א. קשיש השוהה במסגרת של דיור מוגן או בית אבות שלא ניתנים בה שירותי סיעוד.

ב. קשיש הנמצא באשפוז יום יהא זכאי להיתר העסקה באם יעמוד בתנאי הזכאות בנוהל זה.

ג. בני זוג החיים באותה כתובת מגורים וכל אחד מהם עומד בתנאי הזכאות כדלהלן, יהיו זכאים שניהם להיתר העסקה.

תנאי זכאות בסיסיים

גיל: אישה מגיל פרישה (עולה בהדרגה עד גיל 64) ומעלה וגבר מגיל פרישה (עולה בהדרגה עד גיל 67):

לברור גיל הפרישה:חוק גיל פרישה

היתר העסקה יינתן לבקשת נזקק בקבוצות הגיל הנ"ל אשר צבר את הניקוד דלהלן לפחות, במבחן תלות  (A.D.L) שבוצע במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי:

1) 4.5 נקודות A.D.L.

2) 4  נקודות A.D.L בתוספת ניקוד בודד.

קשיש מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה גם אם צבר  4 נקודות A.D.L בלבד.

תוצאות מבחני התלות ימסרו ישירות על ידי הביטוח הלאומי ליחידת הסמך, ואין צורך לצרפן לטופסי הבקשה, וזאת בכפוף לחתימת מבקש ההיתר על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה.

נזקק שתביעתו לגמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי נדחתה מחמת גובה הכנסתו, ולא בוצע לו מבחן תלות, היה מופנה בעבר ל"אגודה למען שירותי בריאות הציבור" לצורך ביצוע מבחן תלות.

בתאריך 21/12/08 פרסם משרד התמ"ת נוהל חדש כדלקמן:  קשישים מגיל פרישה ומעלה, המבקשים להעסיק עובד זר, אך  אשר לא נבחנו במבחן תלות במסגרת בקשה לגמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי  מחמת גובה הכנסותיהם, יופנו באופן ישיר על ידי היחידה לביצוע מבחן תלות במסגרת הטיפול בבקשה לעובד זר.   לצורך כך יהא על הקשיש לשלם אגרת בקשה מלאה. קשיש כאמור  יהא זכאי להיתר להעסיק עובד זר אם הוא צבר במבחן זה ניקוד כמפורט  לעיל, לפי העניין.

נוהל חדש זה מחליף את הנוהל הקודם לפיו קשישים שביקשו להעסיק עובד זר לסיעוד, אשר לא היו זכאים לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסותיהם, הופנו לאגודה למען שירותי בריאות הציבור לביצוע מבחן תלות על חשבונם. לפרטים נוספים לגבי ביצוע בידקת תלות על ידי התמ"ת יש לפנות לטל: 02-6257634, בימים א' ו-ג' בין השעות 8:30-10:30

במקרים חריגים, אשר אינם עומדים בקריטריונים לעיל יועברו לבדיקה של ועדה רפואית מייעצת, אשר תעיין במסמכים רפואיים ומסמכים אחרים שיצורפו לבקשה ותמליץ בפני הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים בענין הצורך בהעסקת עובד זר.הועדה המייעצת רשאית לבקש מהנזקק להגיש תוצאות בדיקות רפואיות או חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, וכן כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה.

עובד זר ניתן ליבא רק באמצעות חברות בעלות רשיון ליבוא עובדי סיעוד זרים

בקשות להעסקת עובד זר שני–  רק במקרים מיוחדים תותר העסקת עובד זר שני וזאת כאשר לפי האבחנה הרפואית שנעשתה לנזקק ברור כי ישנו צורך ברצף טיפולי של 24 שעות ביממה ושהנסיבות הרפואיות אינן מאפשרות מנוחה לעובד. לא יינתן היתר להעסקת עובד זר שני כאשר יש צורך בתוספת כוח אדם רק בשעות מסוימות או כאשר יש בעיות כגון משקל יתר של הנזקק. הקביעה לגבי הצורך ברצף הטיפולי שאינה מאפשרת מנוחה לעובד תיעשה על ידי ועדה מקצועית בהסתמך על  מסמכים רפואיים שיומצאו על ידי הנזקק.

נסיבות  חריגות: בקשות של נזקקים לגביהם התקיימו נסיבות כלהלן:

מי שצבר 2.5-4 נקודות במבחןA.D.L  ומתקיימות אצלו אחת או  יותר מהנסיבות הנוספות כלהלן:

1) הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.

2) נכה עם פיגור הגר עם הורה מעל גיל 70.

3) הורה ל-3 ילדים לפחות שכולם מתחת לגיל 16.

4) חולה במחלה ממארת או מחלה קשה שדרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.

שחרור מבית חולים:קשיש העומד להשתחרר מבית החולים המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי וכן את התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים. היתר לפי סעיף זה יינתן לתקופה של חצי שנה בלבד, כאשר לצורך הארכת ההיתר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים. היתר לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד מישראל בלבד ולא ניתן להביא עובד מחו"ל עלסמך היתר זה.

בהתאם לנקבע בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991, נזקק המגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי או להארכת היתר כאמור, ישלם אגרת בקשה בסך 252 ₪. יודגש כי החקיקה הרלוונטית אינה מאפשרת מתן הנחות ופטורים מאגרה זו, גם לא מטעמים הקשורים במצבו הכלכלי של המבקש.

כאשר שני נזקקים המתגוררים באותה כתובת מגישים בקשה משותפת להעסקת עובד זר אחד,תיגבה מהם אגרה אחת בלבד. באם יעמדו שני הנזקקים בתנאי הזכאות דלעיל, יונפק לנזקקים אלו היתר העסקה אחד על שם שניהם, כמעסיקים במשותף.

בקשות להארכת היתר קיים– התרים שניתנו בעבר על סמך החלטת ועדה רפואית מטעם שירות התעסוקה או יחידת הסמך, לפיה לנזקק נכות צמיתה, וכן בקשות של  קשישים מגיל 85  ומעלה,  יוארכו ללא צורך בדיון נוסף, כל עוד לא השתנו נסיבותיהם של נזקקים אלו (כגון: מעבר למגורים במסגרת מוסדית).

דרג מאמר זה