זכויות העובד הזר

למרות שהעובד הזר מגיע ממדינה אשר בה חוקי העבודה שונים מחוקי העבודה בישראל, כל חוקי העבודה בישראל חלים ותקפים גם לגבי העסקתו. בעת הפסקת עבודתו של עובד זר, על המעסיק לדעת זכויות אלה ולכבדן.

הזכויות

ככל עובד בישראל, עובד זר סיעודי זכאי לזכויות סוציאליות הכוללות:

1. חופש שנתי – שבועיים מדי שנה. העובד זכאי לנצל את ימי החופשה לאחר תום כל שנת עבודה שלו אצל המעביד. אין אפשרות לפדות ימי חופשה בכסף, אלא רק במידה ובמועד הפסקת העבודה אצל המעסיק נותרו ימי חופשה לא מנוצלים לעובד.

2. תשלום הבראה – 5 ימים בשנה. הזכאות לקבלת דמי הבראה קמה רק לאחר השלמת שנת עבודה מלאה. במידה והעובד לא השלים שנת עבודה שלמה הוא לא זכאי לתשלום זה.

3. ימי חג – העובד הזר זכאי לקבל ימי חופש במועדי החג במדינתו. מומלץ לסכם מראש ובכתב מהם ימי החג אותם זכאי העובד לקבל.

4. תשלום ביטוח לאומי – יש לשלם עבור העובד ביטוח לאומי אשר מכסה מקרים של תאונות עבודה, הריון ועוד.

5. ביטוח רפואי – יש לבטח את העובד בכל תקופת עבודתו בביטוח רפואי לעובדים זרים.

6. יום חופשי בשבוע – בדרך כלל יום ראשון או יום שבת. העובד לא חייב לעבוד בבית הקשיש ביום זה, ובמידה והוא עובד הוא זכאי לקבל תמורה נוספת בגין עבודתו זו. יש להגדיר מראש את יום החופשה ושעת היציאה והחזרה ממנה.

7. הפרשה לקרן פנסיה – עובד זר זכאי ככל עובד בישראל להפרשה לקרן פנסיה אשר תועבר לידיו לאחר שיסיים את תקופת עבודתו אצל המעסיק. סעיף 1יא' (ו') לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, קובע עבור עובדים זרים הסדר מיוחד להפקדת הפרשות פנסיוניות ולפיו יש להפריש סכומים אלו לחשבון בנק מיוחד, המיועד אך ורק למטרה זו, שייפתח וינוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר.

בנוסף למפורט לעיל, העובד זכאי לדמי כיס שבועיים בסכום שיוגדר מראש.

במידה והמעסיק מחליט על החלפת עובד זר סיעודיוהעובד פוטר, הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורין המחושבים כחוק עבור תקופת עבודתו – חודש עבור כל שנת עבודה.

לפי החוק והפסיקה, משכורת הבסיס לעובד הזר הוא לפי שכר המינימום בישראל. במספר מקרים נקבע בפסקי דין כי בנוסף לשכר זה הוא זכאי לקבל תמורת שעות נוספות גלובליות בשיעור של 30% ממשכורת הבסיס. . יש לציין כי לאחרונה התפרסמה  פסיקה מחייבת הקובעת כי אין צורך לשלם שעות נוספות לעובדים זרים.

מסכומים אלו ניתן לנכות הוצאות שונות – לפרוט – שכר מינימום עובד זר סיעודי

על מנת למנוע חיכוכים עם העובד, יש לסכם איתו מראש את דרך תשלום המשכורת. העובד יעדיף לקבל את משכורתו בדולרים או לפחות בשקלים לפי שער מזומנים גבוה. תשלום בשקלים לפי שער הדולר היציג, יגרום להפסד של מספר אחוזים כתוצאה מהמרתו למט"ח.

כמובן שיש לספק לעובד תנאי מחיה הוגנים – מקום לינה, פרטיות, אוכל המתאים לו וכו'.

יש לציין שמאמר זה אינו מחליף יעוץ משפטי ונועד לספק מידע כללי בלבד.

 

דרג מאמר זה