נקודות זיכוי לעובדים זרים

בתאריך 18/5/06 פורסמה הוראת שעה על ידי רשות המיסים המקנה 2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה לעובדים זרים אשר שהייתם בארץ מותרת על פי דין ובכך הושוו נקודות הזיכוי אשר הם מקבלים לנקודות הזיכוי שמקבלים עובדים ישראלים.

הכללים החדשים הינם תוצאה של סיכום שנקבע בועדת הכספים של הכנסת, אשר מחד היטל העסקת עובדים זרים הועלה מ-8% ל-10% בשנת 2006 בלבד, ובשנת 2007 יחזור היטל העסקת העובדים הזרים ל-8%.

לעובדים הזרים יינתנו, כאמור, מלוא נקודות הזיכוי בדומה לתושב ישראל.

יש לציין כי נקודות הזיכוי ינתנו רטרואקטיבית משנת המס 2003. כלומר מלבד השנה הנוכחית – 2006 ניתן יהיה לבקש החזר רטרואקטיבי עבור הסכומים ששולמו עבור השנים.

בשנת המס 2007 עובדים זרים יהיו זכאים לנקודות זיכוי כפי שיפורט בהמשך.

מאחר ומרבית המעסיקים משלמים שכר נטו לעובד הזר, ולוקחים על עצמם את גילום המס נקבע כי  מעסיק שלקח בחשבון בעבר בחישוב הכנסתו החייבת של עובדו נקודות זיכוי בגין עובדים זרים (לפני פרסום הוראה זו) ובשל כך הוצאה לו שומה תבוטל השומה.

מעביד שהצהיר כי הוא משלם את שכר העובד הזר נטו, זכאי לקבל חזרה את עודף המס ששילם. לפיכך, מעסיקים אשר מעסיקים או העסיקו עובדים זרים החל משנת 2003 וששילמו את שכרת כנטו, יכולים לקבל חזרה את סכום המס ששולם בעודף.

במידה והמעסיק לא ביקש החזר, העובד הזר יכול לבקשו ובכך להנות הן משכר הנטו שקיבל והן מהחזר עבור עודף המס שהמעביד שילם עבורו.

מומלץ לקשישים או בני משפחותיהם אשר העסיקו עובד זר סיעודי לבדוק אפשרות קבלת החזר וכן לנצל את נקודות הזיכוי לשנת 2006.

מודגש כי התנאי לקבלת החזר המס ישירות למעביד הוא הצהרה למס הכנסה על תשלום שכר נטו לעובד הזר.

עדכון לשנת 2007:

ביום 5/3/07 נחתמו ע"י שר האוצר כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) התשס"ז 2007. כללים אלו מחליפים את הוראת השעה, כללי מס הכנסה (נקודת זיכוי לתושב חוץ), התשס"ו – 2006 שפג תוקפה ב-31/12/2006.

בכללים אלו נקבע:

1. מתן 2.25 נקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסת "תושב חוץ זכאי" עפ"י סעיפי 2(1) -2(2) שהופקה בשנת המס 2007 ואילך.

2. שהה "תושב חוץ זכאי" בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובאו בחשבון בחישוב המס על הכנסתו החלק היחסי של נקודות הזיכוי בהתאם למספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.

3. הגדרת " תושב חוץ זכאי ":
יחיד תושב חוץ שהתקיימו בו כל אלה:

3.1. שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות עפ"י דין.

3.2. הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט-1979.

דרג מאמר זה