זכאות לקבלת קיצבת זקנה

מי זכאי?

קצבת זקנה ניתנת לתושב ישראל המבוטח בביטוח זקנה שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה והשלים תקופת "אכשרה".

לרשימת כל המאמרים באתר לחץ כאן

אישה תושבת ישראל מבוטחת אם מתקיימים אחד מהתנאים להלן:

 1.   אשה לא נשואה – רווקה, גרושה או אלמנה (חוץ מאלמנה המקבלת קצבת שאיריםאו קצבת תלויים ואינה עובדת מחוץ למשק ביתה).
 2.   אשה נשואה שעובדת מחוץ למשק ביתה (עובדת שכירה או עובדת עצמאית).
 3.   אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה ושאירים (בגלל גילו במועד העלייה או בגלל שאינו תושב ישראל) – גם אם אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.
 4.   "עגונה" (אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה, או זה שנתיים הוא נמצא בחוץ לארץ שלא בהסכמתה ואינו נושא במזונותיה) – גם אם אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.
 5.   עקרת בית, אשה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, ובן זוגה מבוטח, זכאית לקצבת זקנה.

תנאי הזכאות

תושב ישראל המבוטח בביטוח זקנה זכאי לקצבת זקנה כאשר:

1. מגיעים לגיל המזכה בקצבת זקנה.

א. זכאות בגיל הפרישה – יש לציין שגיל הזכאות עולה בהדרגה, עד לגיל 70 לגברים ו-65 לנשים.

בגיל הזכאות המותנה בהכנסות, הזכאות לקצבת זקנה מותנית בכך שההכנסות מעבודה (פנסיה אינה נחשבת כעבודה) אינה עולה על 5,032 ₪ לחודש ליחיד או 6,709 ₪ לחודש לזוג.

ב. גיל הזכאות לקצבת זקנה שאינה מותנית בהכנסות – גיל זה עולה בהדרגה עד לגיל 70 לגברים ולנשים.

2. השלמת תקופת אכשרה –  60 חודשי ביטוח בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל קצבת הזקנה; או 144 חודשי ביטוח; או 60 חודשי ביטוח בתנאי שמספר חודשי הביטוח אינו פחות ממספר חודשי אי הביטוח.

תוספות לקצבה

 1. תוספת תלויים– משולמת עבור בן/בת זוג של מקבל/ת הקצבה שאינם מקבלים קצבת זקנה משלהם, ובעד כל אחד משני הילדים הראשונים של מקבל/ת הקצבה. לעקרת בית לא משתלמת תוספת בעד תלויים.
 2. בן זוג– בעלה של מקבלת הקצבה, הנשוי לה שנה אחת לפחות, ומלאו לו 70 שנה; או מלאו לו 50 שנה, והוא עומד במבחן הכנסות.
 3. בת זוג– אשת מקבל הקצבה העונה על התנאים האלה: היא נשואה לו שנה אחת לפחות או ילדה לו ילד; מלאו לה 45 שנים או יש עמה ילד שלו; הגיעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה או היא עומדת במבחן הכנסות.
 4. ילד– ילדו של מקבל הקצבה (לרבות ילד חורג או מאומץ) שלא מלאו לו 18 שנים; או לא מלאו לו 20 שנה והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על יסודי; או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה"ל, ולא עברו 36 חודשים מיום גיוסו; או (לבת בלבד) – לא מלאו לה 22 שנים והיא משרתת שירות לאומי; או לא מלאו לו 20 שנה והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל; או לא מלאו לו 22 שנה והוא עתודאי; או לא מלאו לו 21 שנים והוא מתנדב בשנת שירות.
 5. תוספת ותק– תוספת של  2% מהקצבה עבור כל שנת ביטוח מעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות. תוספת הוותק המקסימאלית – 50% מהקצבה. יש לציין שעקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסוימיים 2% תוספת ותק.
 6. תוספת דחיית קצבה– התוספת תשולם אם הזכאות לקצבת זקנה נדחתה עקב הכנסה מעבודה, מ"גיל הפרישה" עד ל"גיל הזכאות לקצבת זקנה" או לפני כן. שיעור התוספת -5% מהקצבה (כולל תוספת וותק), עבור כל שנה, בין הגילים האמורים.

סכומי הקצבה בינואר 2013 (בש"ח):

מבוטח זכאי:  1,502

מבוטח עם בן זוג: 2,257

לבני 80 ומעלה – 1,587

בן 80 ומעלה עם בן זוג – 2,342

השלמת הכנסה

מקבל קצבת זקנה בעל הכנסה נמוכה העומד במבחן הכנסות זכאי לתוספת השלמת הכנסה. התוספת משלימה את הקצבה לכדי סכומי ההכנסה המינימאלית המובטחת .

סכומי קצבת הזקנה עם השלמת הכנסה בינואר 2013:

סכומי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה לחודש למי שלא מלאו להם 70 שנים:

ליחיד/ה 2,752 ש"ח
לזוג  4,086 ש"ח
ליחיד/ה + ילד 4,366 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים  5,283 ש"ח
לזוג + ילד 5,003 ש"ח
לזוג + 2 ילדים 5,921 ש"ח

סכומי קצבת זקנה עם  תוספת השלמת הכנסה לחודש למי שמלאו להם 80 שנים:

ליחיד/ה 2,961 ש"ח
לזוג 4,386 ש"ח

ואלה התנאים הקובעים את זכאותכם לתוספת השלמת הכנסה:

 1. סכום קצבת הזקנה המגיעה לכם לרבות תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה, לא יעלה על השיעורים האמורים לעיל.
 2. אתם שוהים בישראל (אם אתם נמצאים בחוץ לארץ יותר מחודש ימים אינכם זכאים לתוספת השלמת הכנסה בזמן ההיעדרות).
 3. אינכם חברי קיבוץ או מושב שיתופי, ואינכם "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 4. אין לכם רכב שעלותו הינה מעל 40 אלף שקלים, אלא אם כן אתם זקוקים לרכב לצורך טיפול רפואי.
 5. אין לכם כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.

או
יש לך ו/או לבן זוגך הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,148 ש"ח ליחיד, או על 1,810 ש"ח לזוג (נכון לינואר 2013).

או
יש לך ו/או לבן זוגך הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,766 ש"ח ליחיד, או על 2,119 ש"ח לזוג (נכון לינואר 2013).

או
יש לך ו/או לבן זוגך חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על שיעורי ההכנסה המינימאלית המצוינים לעיל (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, חוץ מדירת המגורים.

פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 4 פעמים השכר הממוצע ליחיד (33,948 ש"ח) ו-6 פעמים השכר הממוצע לזוג (50,922 ש"ח) לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.

מקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה היוצא לחו"ל, אינו זכאי לקבל את תוספת השלמת ההכנסה בזמן שהוא שוהה בחו"ל.

תביעה לתוספת השלמת הכנסה

יש להגיש (בטופס מיוחד) בשעת הגשת התביעה לקצבת זקנה, או לאחר זמן, במועד שהצטמצמה ההכנסה לכדי השיעור המזכה בתוספת השלמת הכנסה. תוספת השלמת הכנסה תשולם החל בחודש שהוגשה התביעה וכל זמן שמקבל הקצבה זכאי לה (אם שולמה התוספת שלא כדין, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכותה מגמלאות שהוא משלם).

מענק פטירה

מענק פטירההינו מענק חד-פעמי לבן זוג, ובאין בן זוג – לילד של מקבל קצבת זקנה שנפטר.

סכום המענק בינואר 2013 – 8,594 ש"ח.

לבדיקת הזכאות לגמלת סיעוד לחצו כאן

דרג מאמר זה