קבלת קוד אשפוז סיעודי – משרד הבריאות

אשפוז חולים סיעודיים ותשושי נפש (לוקים באלצהיימר, דמנציה) הוא אחד השירותים שנותנת המדינה ונובע מחוק בריאות ממלכתי. עם זאת, שירותים אלו ניתנים בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול.

במידה והקשיש הוגדר כחולה סיעודי או תשוש נפש על ידי צוות לשכת הבריאות, וזקוק לאשפוז בבית חולים סיעודי / לתשושי נפש, הוא זכאי לקבל סיוע במימון האישפוז ממשרד הבריאות בתנאים שנקבעו בנוהל אשפוז חולים סיעודיים שפורסם על ידי משרד הבריאות.

התנאים העיקריים לקבל קוד הינם

  1. הקשיש הוגדר כחולה סיעודי/ תשוש נפש על ידי לשכת הבריאות בהתאם למצבו הבריאותי, סיעודי וסוציאלי.
  2. קיים מקום פנוי בהתאם למכסת המקומות לאשפוז סיעודי (במילים אחרות – קיים "קוד")
  3. מולאו התנאים להקצאת הקוד לרבות חתימה על התחייבויות כספיות על ידי הקשיש ובני משפחתו.
  4. קבלת הקוד מותנה בסדרי עדיפות של משרד הבריאות.

מימון האישפוז

על החולה ובני משפחתו להשתתף בעלות האישפוז בהתאם ליכולתם הכספים של הקשיש, בן/בת זוגו וילדיו. מקורות המימון האפשריים להשתתפות זו הינם הכנסות שוטפות של הקשיש, בן / בת זוגו וילדיו, נכסים כספיים ונכסי מקרקעין של הקשיש ובן / בת זוגו להרחבה בנושא זה – מזונות הורים קשישים). ביטוח סיעודי, אם קיים, ישמש גם הוא למימון השתתפות החולה ומשפחתו.

על מנת להגיש בקשה לקבלת קוד, יש להכין את המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות והספח של הקשיש..
2. שאלון מידע רפואי סיעודי תפקודי אשר ממולא על ידי רופא ואחות.
3. סיכומי מחלה ומכתבי שחרור מבית חולים מהשנה האחרונה.
4. דוח איבחון סוציאלי שיוכן על ידי עובד סוציאלי.

במידה והבקשה תאושר על ידי לשכת הבריאות, תיבדק השתתפות הקשיש ובני משפחתו במימון עלות האישפוז וזאת על ידי מילוי שאלון הצהרה המלווה במסמכים הבאים:

א. מסמכים של החולה ובן/בת זוגו:
לעובד שכיר – אישורי הכנסה.
לעצמאי – שומת מס אחרונה ממס הכנסה.
פרטים לגבי קיצבת הביטוח הלאומי האחרונה.
אם יש בן/בת זוג חובה לצרף אישורים על תשלומי הארנונה, משכנתא, שכ"ד, ועד בית ודמי חכירה.

ב. מסמכים של ילדי החולה:
לעובד שכיר או גימלאי – אישורי הכנסה לשלושת החודשים אחרונים.
לעצמאי – שומת מס סופית ואחרונה של פקיד השומה.
אישור מבנק למשכנתאות על משכנתא (אם קיימת), גובה ההחזר החודשי ומועד סיום המשכנתא.

יש לציין שבנוסף להשתתפות בעלות האישפוז החודשית בבית אבות סיעודי יש לשלם דמי כניסה חד פעמיים.

אם המתאשפז יעזוב מסיבה כלשהי את המוסד לפני תום החודשיים הראשונים לאשפוזו, יוחזר חלק מדמי הכניסה, באופן יחסי לימי האשפוז בפועל, בהתאם לנהלים.

במידה ודמי ההשתתפות הנקבעים גבוהים מדי ניתן להגיש ערר על סכום ההשתתפות שנקבע, וזאת באמצעות פניה בכתב לוועדת ערר בצרוף מסמכים המוכיחים את הטענות. את הערר יש להגיש דרך העובדת הסוציאלית של לשכת הבריאות.

צור עימנו קשר עוד היום ליעוץ חינם וללא התחייבות כלשהי מצידך

דרג מאמר זה